Na zasadnutí mestského zastupiteľstva dňa 27.06.2018 bola hlavným kontrolórom mesta Nové Zámky Ing. Štefanom Rovňaníkom predložená "Správa o výsledkoch kontrolnej činnosti Útvaru hlavného kontrolóra mesta Nové Zámky za obdobie od 01.04.2018 do 20.06.2018". V časti týkajúcej sa FKM Nové Zámky boli uvedené absolútne nepravdivé tvrdenia, neodborné a zavádzajúce závery.  Nakoľko boli závažným spôsobom ohrozené česť a meno nášho subjektu rozhodli sme sa zaujať toto stanovisko.

1. Kontrolór vo svojej správe uvádza nasledovné: "V jednom prípade dokonca hráč prezentoval stanovisko, že predmetnú čiastku uvedenú na VPD č. 21750279 zo dňa 04.05.2017 so sumou 350,-Eur, neprebral."  

Vyjadrenie: Jedná sa o úhradu náhrad za výkon športovej činnosti v mesiaci marec 2017, ktorá bola bývalému hráčovi M. L. v sume 350,-Eur riadne vyplatená do vlastných rúk dňa 04.05.2017, čo vlastnoručným podpisom aj potvrdil. Podľa tvrdenia hráča, nikdy nerozprával s kontrolórom, nikdy sa ho nikto nedotazoval na akúkoľvek platbu, osobu s priezviskom Rovňaník nepozná a nikdy sa s ním osobne nestretol, nevie o koho sa jedná (!!!). Prevzatie uvedenej sumy v plnom rozsahu potvrdzuje.   

2. Kontrolór vo svojej správe spochybňuje reálne vykonanie úhrad prostredníctvom výdavkových pokladničných dokladov č. 21715400 zo dňa 16.06.2017 na sumu 350,-Eur a č. 217150548 zo dňa 06.09.2017 na sumu 1.683,-Eur.

Vyjadrenie: Jedná sa o úhradu náhrad za výkon športovej činnosti v mesiaci apríl 2017, ktorá bola bývalému hráčovi M. L. v sume 350,-Eur riadne vyplatená do vlastných rúk dňa 16.06.2017, čo vlastnoručným podpisom aj potvrdil. Podľa tvrdenia hráča, nikdy nerozprával s kontrolórom, nikdy sa ho nikto nedotazoval na akúkoľvek platbu, osobu s priezviskom Rovňaník nepozná a nikdy sa s ním osobne nestretol, nevie o koho sa jedná (!!!). Prevzatie uvedenej sumy v plnom rozsahu potvrdzuje. 

V súvislosti s úhradou vo výške 1.683,-Eur zo dňa 06.09.2017 sa jedná o úhradu faktúry za prepravu hráčov, ktorá bola priamym hotovostným vkladom vložená v uvedený deň na bankový účet vykonávateľa dopravy (!!!). Následne bola táto platba štandardnou účtovnou operáciou (MD, účet 321 - dodávatelia) zaevidovaná na VPD 217150548. Natíska sa otázka, či kontrolór vôbec rozumie jednoduchým procesom v rámci vedenia účtovníctva. Prepravca v plnom rozsahu potvrdzuje prijatie predmetnej sumy.    

3. Kontrolór vo svojej správe uvádza nasledovné: "Pri kontrole VPD ako i zmlúv s hráčmi boli vizuálnou komparáciou zistené značné rozdiely v podpisoch na týchto dokladoch. Na tomto základe vznikli isté pochybnosti o pravosti podpisov na niektorých predložených zmluvách. Pri overovaní podpisov na zmluvách s vybranými piatimi hráčmi nám všetci potvrdili, že oni tieto zmluvy nepodpisovali. Z toho vyplýva, že minimálne v týchto prípadoch boli zmluvy vyhotovené iba účelovo resp. dodatočne, t. j. bez originálneho – vlastného podpisu oprávnenej osoby."

Vyjadrenie: Zmluvný vzťah je základnou ochranou hráča. Jej uzatvorenie je elementárne v jeho záujme a získava tým primárny prostriedok k dodržiavaniu práv hráča. Na zimnom sústredení v mesiaci január 2017 dokonca hráči podpisovali aj tzv. Štatút hráča, internú smernicu, v ktorej sú vymedzené ich práva a povinnosti. Niektorí hráči mali platné a uzavreté kontrakty ešte z obdobia prvého polroku 2016, resp. roku 2015. Po príchode hráčov inej štátnej príslušnosti bola nevyhnutnou súčasťou pre získanie ich pracovného povolenia zmluva o výkone športu, ktorá sa v kontrolovanom období dokonca predkladala aj na útvar cudzineckej polície (!!!). Žiadna z predložených zmlúv teda nebola vyhotovená účelovo, ani dodatočne, či bez originálneho podpisu. Podľa našich vedomostí nie je hlavný kontrolór zapísaný v zozname znalcov Ministerstva spravodlivosti SR, odvetvie písmoznalectvo, rovnako nedisponuje ani certifikátom, resp. osvedčením o absolvovaní kurzu základov grafológie. Prostriedky vizuálnej komparácie doporučujeme kontrolórovi aplikovať pri výbere veľkosti a stavu ovocia, či zeleniny kupovanej pre vlastnú konzumáciu.    

Na základe predloženia takejto zavádzajúcej a klamlivej správy, prostredníctvom ktorej bola v očiach verejnosti diskreditovaná naša organizácia, máme legitímny dôvod klásť si nasledujúce otázky:

1. Boli absolútne nepravdivé tvrdenia, neodborné a zavádzajúce závery hlavného kontrolóra naplnením skutkovej podstaty spáchania trestného činu zneužívania právomoci verejného činiteľa a trestného činu ohovárania ? Ak bola jeho správa plná klamstiev, výmyslov a neodbornosti dôvodom neudelenia dotácie, spôsobil našej organizácii úmyselným konaním škodu ?      

2. Konal kontrolór na objednávku ? Malo byť cieľom pokusu o diskreditáciu našej organizácie odpútanie pozornosti od merita problému ? Je meritom problému neexistencia finančných prostriedkov pre účely financovania športu, resp. neschopnosť a nevôľa vygenerovať ich ? Z akého dôvodu neboli schválené prostriedky ďalším vrcholovým kolektívnym športom (hádzaná, hokej), ak to doposiaľ bolo niekoľko volebných období zaužívanou praxou ? 

3. Bola kontrola vykonaná v súlade so zákonom o obecnom zriadení, resp. zákonom o finančnej kontole ? Ak nie, bol to úmysel, či opäť následok neodbornosti ? Je takéto konanie naplnením skutkovej podstaty spáchania trestného činu zneužívania právomoci verejného činiteľa ?

4. Z akého dôvodu si kontrolór nevyžiadal od kontrolovaného subjektu základné normatívne akty ako Stanovy FKM, Štatút hráča, či Internú smernicu o vyplácaní náhrad, ktoré majú bezprostrený vyplyv na finančné toky plynúce do a z klubu ? Bol to úmysel, či opäť následok neodbornosti ? 

5. Je bežnou pracovnou metódou hlavného kontrolóra prenášať jeho domnienky a neodborné závery na papier ? Dopustil sa už v minulosti obdobného konania, jedná sa o recidívu ? Má byť toto jeho pracovnou metódou, je v súlade so zákonom ? S akým zámerom tak koná ?

6. Jednou z hlavných pracovných náplní činnosti kontrolóra má byť kontrola hospodárnosti a efektívnosti nakladania s verejnými prostriedkami. Prečo sa už niekoľko rokov nezaoberá problematikou prerozdeľovania finančných prostriedkov mesta do športu ? Je dlhodobo aplikovaný postup založený na nejednoznačných faktoroch v súlade so zákonom ? Je spôsob prideľovania dotácíí vychádzajúci z rozsahu mládežníckej základne až príliš transparentný a spravodlivý ? Komu momentálny stav nadmieru vyhovuje a koho naopak neprimerane diskriminuje ? 

7. Jednou z hlavných pracovných náplní činnosti kontrolóra má byť kontrola hospodárnosti a efektívnosti nakladania s majetkom mesta. Akým spôsobom a či vôbec, počas svojich dvoch funkčných období, niekedy vykonal kontrolu stavu štadiónov na Sihoti, resp. L. Gancznera, ktoré sú majetkom mesta ? Bola, resp. stále je na týchto miestach ohrozovaná bezpečnosť, či zdravie občanov ? Má v tejto súvislosti vedomosť o rozhodnutiach Regionálneho úradu verejného zdravotníctva z minulých období ?     

8. Vyzývame kontrolóra, aby zákonným a odborným spôsobom vykonal analýzu príjmovej a výdavkovej časti nášho klubu. Odporúčame sa zamerať na vyčíslenie percentuálneho podielu z finančných prostriedkov poskytnutých dotáciou mesta, ktoré boli použité na fungovanie 12 mládežníckych družstiev, poplatky riadiacemu orgánu, či prepravu hráčov, taktiež komparáciu príjmov - výdavkov. Nech zároveň vykoná relevantné porovnanie s inými športovými subjektami na území mesta. Na základe takto získaných poznatkov sa môže posúdiť dôvodnosť a objem poskytnutia verejných finančných prostriedkov našej organizácii.

 

Futbalový klub mesta Nové Zámky je dlhodobo v nepriaznivej finančnej situácii. Opodstatnené sú nároky niektorých bývalých, či súčasných hráčov, trénerov ako aj dodávateľov a inštitúcií.

S plnou vážnosťou však oznamujeme našim priaznivcom, sponzorom, podporovateľom, hráčom, trénerom, rodičom i poslancom MsZ, že v náväznosti na kontrolované obdobie sa v našom subjekte nikdy nekradlo, nepodvádzalo, nedefraudovalo. Všetky finančné prostriedky plynúce do klubu boli a sú v plnom rozsahu používané výlučne pre zabezpečenie výkonu športovej činnosti našich členov.   

 

  

 

 

0
0
0
s2smodern